POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest MAX-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedziba przy ulicy Koźmińskiej 124b w Krotoszynie (63-700) Krotoszyn, NIP: 6211822883.

 1. Inspektor Ochrony Danych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, elektronicznie poprzez adres e-mail: a.kosmalska@brandtrainer.pl lub pod adresem pocztowym siedziby Administratora wskazanym powyżej.

 1. Rodzaj przetwarzanych danych:

Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy oraz inne dane, jakie podadzą nam Państwo w toku wypełniania formularza kontaktowego i dalszego kontaktu w sprawie, z którą zwróciliście się Państwo do MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. Ponadto możemy automatycznie zbierać dane techniczne dotyczące wizyty użytkownika w naszych serwisach (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której Państwo korzystają, typ systemu operacyjnego itp.).

 1. Źródło danych:

Państwa dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa w momencie, kiedy wypełniacie Państwo formularz kontaktowy.

 1. Cel przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

 1. udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego, tj. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO) oraz przedstawienia szczegółów oferty w związku z przesłanym zapytaniem ofertowym, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, dopasowania treści usług Administratora (np. serwisów internetowych) do Państwa potrzeb, zapewnienia bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie zapytań i reklamacji produktów i usług Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. przesyłania Państwu drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych, a także w celu używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w stosunku do podanego przez Państwa numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego – w tym wysłania szczegółów dotyczących ofert – w oparciu o wyrażoną przez Państwa dobrowolną zgodę na prowadzenie takich działań (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. w przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w treści tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności, w tym naszych serwisów i świadczonych za ich pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcom oprogramowania komputerowego do prowadzenia naszych serwisów, dostawcom poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi), podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta, wybranym przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki na nasze zlecenie, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biurom księgowym, kancelariom prawnym lub firmom windykacyjnym).
 2. podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Administrator może przekazać dane osobowe do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie na podstawie: wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO). W razie braku decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych na gruncie prawodawstwa państwa trzeciego lub braku stosowania odpowiednich zabezpieczeń prawnych, Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym w szczególności na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

 1. Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie):

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 1. Okres przechowywania danych:

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:

 1. w przypadku przetwarzania w celu skontaktowania się za pomocą formularza kontaktowego do czasu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za jego pomocą,
 2. w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, w tym w celach marketingowych, do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody (wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego mogą ją Państwo w każdym momencie wycofać, natomiast nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem),
 3. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, będziemy przetwarzać Państwa dane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 4. przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako administratora danych,
 5. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw względem ich przetwarzania we wskazanym celu lub gdy ustalimy, że uległy one dezaktualizacji,
 6. w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw.

 

 1. Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych:
 2. Prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 3. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie– osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego– osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Prawo do sprzeciwu– osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres wskazany na wstępie lub pocztą elektroniczną na adres Inspektora Ochrony Danych – a.kosmalska@brandtrainer.pl.

 

PROCEDURA REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W MAX-POL SP. Z O.O. SP. K.

§ 1 Zasady ogólne

 1. Niniejsza procedura została przygotowana w celu zapoznania osób, których dane dotyczą, ze szczegółowymi zasadami rozpatrywania ich praw, wskazanych w art. 15 – 21 RODO.
 2. W MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. mają zastosowanie przepisy do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie:

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane powszechnie RODO;

2) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (podmiot danych), jest uprawniona do wniesienia żądania do MAX-POL Sp. z o.o. sp. k o zrealizowanie praw, o których mowa w art. 15 – 21 RODO, tj.:

1) prawo dostępu do danych,

2) prawo do sprostowania danych,

3) prawo do usunięcia danych („ prawo do bycia zapomnianym”),

4) prawo do ograniczenia przetwarzania,

5) prawo do przenoszenia danych,

6) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 1. MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. rozpatrzy żądania osób, których dane dotyczą, z należytą starannością, uwzględniając stosowane przepisy prawa oraz prawa i wolności innych osób, których dane mogą dotyczyć.
 2. Z niniejszego dokumentu wynikają Pani/Pana prawa, jako osoby, której dane dotyczą, oraz sposobu ich realizacji przez MAX-POL Sp. z o.o. sp. k.
 3. Niniejszy dokument zawiera następujące zagadnienia:

1) definicje pojęć zawarte w celu właściwej interpretacji zapisów niniejszego dokumentu;

2) wskazanie Pani/Panu praw jakie przysługują na mocy RODO wraz z krótką ich charakterystyką;

3) opis zasad realizacji w MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. Pani/Pana praw z RODO co do terminów i sposobu ich realizacji.

§ 2 Definicja pojęć

 1. Administrator – MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ulicy Koźmińskiej 124B w Krotoszynie (63-700), NIP: 6211822883, która decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z definicją z art. 4 pkt 7 RODO – to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 2. Osoba, której dane dotyczą:

1) to właśnie Pani/Pan jako osoba której dane są przetwarzane przez MAX-POL Sp. z o.o. sp. k.,

2) to Pani/Pan jako pracownik MAX-POL Sp. z o.o. sp. k., osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilno-prawnej, osoba odbywająca staż, czy praktykę w Spółce.

 1. Dane osobowe – to zgodnie z definicją z art. 4 pkt 1 RODO wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 2. Podmiot przetwarzający – to zgodnie z definicją z art. 4 pkt 8 RODO osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 3. Inspektor ochrony danych – to osoba, z którą może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z:

1) przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych,

2) oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO i opisanych w niniejszym dokumencie.

 1. Przetwarzanie – zgodnie z definicją z art. 4 pkt 2 RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych – to zasady określone w art. 5 i art. 25 RODO, które stosuje MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. przetwarzając Pani/Pana dane osobowe:

1) zgodności z prawem,

2) rzetelności i przejrzystości,

3) ograniczenia celu przetwarzania,

4) minimalizacji danych,

5) prawidłowości danych,

6) ograniczenia przechowywania,

7) integralności i poufności,

8) zasada rozliczalności,

9) zasada ochrony danych w fazie projektowania i zasada domyślnej ochrony danych.

 1. Odbiorca – zgodnie z art. 4 pkt 9 RODO to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.
 2. Organ nadzorczy – zgodnie z art. 4 pkt 21 RODO to niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO, czyli Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Państwo trzecie – państwo nie będące członkiem Unii Europejskiej oraz nie należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 3 Prawa przysługujące na mocy przepisów RODO.

 1. Prawo do informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. (art. 13 i art. 14 RODO):

1) w zakresie wynikającym z art. 13 RODO – w sytuacji kiedy to Pani/Pan przekazuje nam swoje dane osobowe;

2) w zakresie wynikającym z art. 14 RODO – kiedy Pani/Pana dane osobowe trafiają do MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. z innych źródeł (np. od innych administratorów).

 1. Prawa realizowane na Pani/Pana wniosek (art. 15-21 RODO):

1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (art. 15 RODO):

 1. a) może Pani/Pan wystąpić do MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. z pytaniem czy Spółka przetwarza Pani /Pana dane osobowe, jeśli tak to może Pani/Pan uzyskać informacje w zakresie wynikającym z art. 15 ust. 1-3 RODO (m. in. na temat: jaki jest cel przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych, jakie dane osobowe są przetwarzane, kim są odbiorcy danych osobowych, informacje o przysługujących prawach);
 2. b) na żądanie administrator udziela osobie zainteresowanej informacji o sposobie przetwarzania jej danych osobowych. Na żądanie administrator udostępnia także nieodpłatnie pierwszą kopię jego danych osobowych (za każdą kolejną kopię administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości). Jeżeli żądanie wydania kopii danych zostało złożone administratorowi w formie elektronicznej kopia wydawana jest w tej samej formie.

2) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO):

 1. a) może Pani/Pan wystąpić do MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. o sprostowanie swoich danych osobowych lub ich uzupełnienie, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie aktualizacje danych muszą być ograniczone celem ich przetwarzania, np. nie może Pani/Pan żądać uzupełnienia o dane, które byłyby niezgodne z celem przetwarzania;
 2. b) prawo to nie będzie mogło być stosowane do danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich sprostowania lub uzupełnienia określają odrębne przepisy prawa (art. 113 Kodeks postępowania administracyjnego).
 3. c) administrator umożliwia osobie zainteresowanej niezwłoczne sprostowanie jej danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub nieaktualne, lub ich uzupełnienie.
 4. d) administrator może żądać od osoby zainteresowanej stosownych dokumentów w celu okazania, aby ustalić zasadność oraz zgodność z prawem dokonywanej zmiany danych osobowych.

3) prawo do usunięcia Pani/Pana danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO):

 1. a) administrator usuwa bez zbędnej zwłoki dane osobowe osoby zainteresowanej na jej żądanie, jeżeli na administratorze nie spoczywają obowiązki nakazujące dalsze przetwarzanie danych osobowych;
 2. b) administrator odmawia realizacji prawa do bycia zapomnianym, jeżeli została wytworzona dokumentacja dotycząca osoby zainteresowanej i nie upłynął okres jej przechowywania wynikający z przepisów regulujących sposób oraz okres prowadzenia oraz przechowywania tej dokumentacji.
 3. c) odmowa realizacji prawa do usunięcia danych jest przekazywana przez administratora osobie zainteresowanej wraz z uzasadnieniem przyczyny odmowy zawierającym podstawy prawne odmowy.

4) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):

 1. a) prawo to polega na konieczności ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;
 2. b) może Pani/Pan skorzystać z tego prawa tylko w ściśle określonych przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO, tj.:
 • kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych,
 • sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, których przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
 • MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń,
 • wniosła Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO;
 1. c) przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. przekaże Pani/Panu informacje w tym zakresie;

5) prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO):

 1. a) jeżeli MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. zrealizuje Pani/Pana prawo do:
 • sprostowania nieprawidłowych danych,
 • uzupełnienia niekompletnych danych,
 • usunięcia danych w ramach prawa do bycia zapomnianym,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

6) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):

 1. a) może Pani/Pan skorzystać z prawa przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO jeżeli:
 2. b) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy;
 3. c) oraz w sposób zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej);
 4. d) w ramach tego prawa może Pani/Pan zażądać, by dane osobowe (które zostały przez Panią/Pana dostarczone) zostały przesłane przez MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe,
 5. e) realizacja w MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. tego prawa będzie ograniczona do nielicznych przypadków, z uwagi na podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w MAX-POL Sp. z o.o. sp. k.

7) prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):

 1. a) realizowane jest w MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. tylko w nielicznych sytuacjach z uwagi na okoliczności uprawniające Panią/Pana do korzystania z tego prawa wynikające z art. 21 ust. 1 i 2 RODO;

b)skutkiem wniesienia sprzeciwu jest zakaz dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że administrator wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności.

8) Prawo do bycia poinformowanym o naruszeniu ochrony danych osobowych (art. 34 RODO):

 1. a) Administrator opracował i wdrożył procedury postępowania w przypadku naruszeń lub podejrzeń naruszeń ochrony danych osobowych. Administrator prowadzi rejestr naruszeń ochrony danych osobowych oraz dokumentuje wszystkie okoliczności związane z naruszeniami. W przypadku naruszeń ochrony danych osobowych mogących skutkować naruszeniem praw lub wolności osób, administrator dokonuje zgłoszenia takiego naruszenia Urzędowi Ochrony Danych Osobowych w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. W celu dotrzymania terminu, administrator wprowadza do umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu regulującego kwestię powierzenia przetwarzania danych, odpowiednie postanowienia zobowiązujące podmiot przetwarzający do niezwłocznego zgłaszania administratorowi wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych oraz udzielania wszelkich okoliczności dotyczących tych naruszeń. W przypadku, jeżeli naruszenie skutkowałoby wysokim ryzykiem naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia również osobę, której dane dotyczą i informuje ją jasnym i prostym językiem o okolicznościach naruszenia oraz podjętych środkach mających na celu zapobieżenie jego negatywnym skutkom. MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. w sytuacji, gdy doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia Pani/Pana praw lub wolności ma prawo poinformować Panią/Pana o takim naruszeniu. MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. przekazuje Pani/Panu informacje wskazane w art. 34 ust. 2 RODO: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych; opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Pani/Pana danych osobowych oraz opis zastosowanych lub proponowanych przez MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. środków w celu zaradzenia naruszeniom ochrony danych.

§ 4 Ogólne zasady realizacji praw z RODO w MAX-POL Sp. z o.o. sp. k.

 1. Sposoby komunikacji w sprawie wniosków z art. 15-21 RODO.

1) MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. jest zobowiązana zapewnić, aby Pani/Pana dane osobowe nie zostały ujawnione osobom nieupoważnionym. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z uprawnień wskazanych w art. 15-21 RODO prosimy o zastosowanie się do jednego ze sposobów komunikowania się. Może Pani/Pan składać żądania wynikające z art. 15-21 RODO poprzez złożenie przez Panią/Pana pisma/wniosku podpisanego własnoręcznie w sposób czytelny w siedzibie MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. lub przesłania go pocztą na adres siedziby Spółki – ul. Koźmińska 124B, 63-700 Krotoszyn

2) Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

3) Jeżeli MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. będzie miała uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek z zakresu art. 15-21 RODO, może zażądać dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację wnioskodawcy.

 1. Sposób i terminy Pani/Pana praw realizowanych na wniosek z art. 15-21 RODO.

1) Przy rozpatrywaniu Pani/Pana żądania z art. 15-21 RODO MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. zobligowana jest udzielać Pani/Panu wszelkich informacji na zasadach i w terminach określonych w art. 12 RODO.

2) Zgodnie z przepisami RODO, administrator bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udziela Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku z Pani/Pana żądaniem, czyli:

 1. a) realizuje wniosek zgodnie z Pani/Pana żądaniem;
 2. b) informuje Panią/Pana o konieczności wydłużenia terminu realizacji jej wniosku o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań;
 3. c) odmawia realizacji wniosku i informuje Panią/Pana:
 • o powodach niepodjęcia działań;
 • o możliwości wniesienia przez Panią/Pana skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • o możliwości skorzystania przez Panią/Pana ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 1. Opłaty.

1) Na mocy art. 13 i art. 14 RODO oraz komunikacja i działania podejmowane przez MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. na mocy art. 15-21 i art. 34 RODO, informacje podawane Pani/Panu przez MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. są wolne od opłat.

2) Może się okazać, że Pani/Pana żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter. Wówczas MAX-POL Sp. z o.o. sp. k. może: pobrać od Pani/Pana rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań bądź odmówić podjęcia działań w związku z Pani/Pana żądaniem.

3) Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter spoczywa na MAX-POL Sp. z o.o. sp. k.

§ 5 Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy dokument „Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą” w MAX-POL Sp. z o.o. sp. k.:

1) został zamieszczony na stronie internetowej MAX-POL Sp. z o.o. sp. k.

2) jest dostępny do wglądu w siedzibie MAX-POL Sp. z o.o. sp. k.

3) został rozesłany drogą elektroniczną do pracowników MAX-POL Sp. z o.o. sp. k.

 

Zmiany i aktualizacja naszej Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany zostaną opublikowane na niniejszej stronie.
Ostatnia i aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia:
24.09.2018 r.